Bài 5. Điện thế. Hiệu điện thế

Trung bình: 4
Đánh giá: 4
Bạn đánh giá: Chưa
Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Bài 5. Điện thế. Hiệu điện thế SGK Vật Lý lớp 11

I. Điện thế

1. Định nghĩa

- Điện thế tại một điểm M trong điện trường là đại lượng đặc trưng riêng cho điện trường về phương diện tạo ra thế năng khi đặt tại đó một điện tích q.

Trong đó:
                 : điện thế tại điểm M (V)

                 : công của lực điện (J)

2. Đặc điểm của điện thế

- Điện thế là đại lượng đại số:

 + Nếu 

 + Nếu

- Quy ước: VĐất=0; VM=0.

II. Hiệu điện thế

1. Định nghĩa

- Hiệu điện thế giữa hai điểm M và N:

     UMN=VM-VN

 

- Định nghĩa: 

  (V)

Trong đó: AMN là công làm điện tích q dịch chuyển từ M tới N.

                AMN = qEdMN

2. Hệ thức giữa hiệu điện thế và cường độ điện trường

Ta có: