Bài 6. Tụ điện

Trung bình: 4,33
Đánh giá: 6
Bạn đánh giá: Chưa
Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Bài 6. Tụ điện SGK Vật Lý lớp 11

I. Tụ điện

 - Tụ điện là một hệ hai vật dẫn đặt gần nhau và ngăn cách nhau bằng một lớp cách điện.

- Kí hiệu:        

- Tích điện cho tụ điện: Nối hai bản của tụ điện với hai cực của nguồn điện, điện tích của tụ điện được quy ước là điện tích của bản dương của tụ.

- Tụ điện phẳng: gồm hai bản kim loại phẳng đặt song song với nhau và ngăn cách nhau bằng lớp điện môi.

II. Điện dung của tụ điện

1. Định nghĩa

- Là đại lượng đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ điện.

Trong đó: Q: điện tích (C )

                U: hiệu điện thế đặt giữa hai bản (V)

                C: điện dung tụ điện (F)

- Điện dung của tụ điện phẳng: 

Trong đó:   là hằng số điện môi

                S là diện tích mặt đối diện giữa hai bản (m2)

                d là khỏang cách hai bản tụ (m) k = 9.109 Nm2/C2

2. Công thức ghép tụ điện chưa tích điện

2.1. Ghép nối tiếp

- Điện tích: Qb=Q1=Q2=…=Qn

- Hiệu điện thế: Ub=U1+U2+U3+...+Un

- Điện dung: 

2.2. Ghép song song

- Điện tích: Q= Q+ Q+…+ Qn

- Hiệu điện thế: U= U= U=…= Un

- Điện dung: C= C+ C+…+ Cn

3. Năng lượng tụ điện