Bài 1 trang 62 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4,11
Đánh giá: 18
Bạn đánh giá: Chưa

Cho mạch điện như hình 11.3. Trong đó nguồn điện có ξ = 6V và có điện trở trong không đáng kể. Các điện trở R1 = R2  = 30 Ω; R3 = 7,5 Ω

                    

Bài 1 trang 62 SGK Vật lí 11

a) Tính điện trở mạch tương đương Rcủa mạch ngoài.

b) Tính cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở mạch ngoài.


a) - Do ba điện trở mắc song song với nhau do đó điện trở mạch ngoài được xác định bằng biểu thức 

1RN=1R1+1R2+1R3=130+130+17,5=15RN=5Ω 

b) - Vì điện trở trong không đáng kể và 3 điện trở mắc song song nên hiệu điện thế qua mối điện trở là bằng nhau và bằng 6V

   - Cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở mạch ngoài lần lượt là:

 I1=UR1=630=0,2A;I2=UR2=630=0,2A;I3=UR3=67,5=0,8A.