Bài 2 trang 62 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4,18
Đánh giá: 33
Bạn đánh giá: Chưa

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 11.4, trong đó các acquy có suất điện động ξ1 = 12V; ξ2 = 6V và có các điện trở trong là không đáng kể.

Các điện trở R= 4 Ω R2 = 8 Ω

a) Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch.

b) Tính công suất tiêu thụ điện của mỗi điện trở.

c) Tính công suất của mỗi acquy và năng lượng mà mỗi acquy cung cấp trong 5 phút. 


a) Tính cường độ dòng điện trong mạch:

- Suất điện động của bộ nguồn ghép nối tiếp: ξb = ξ+ ξ2 = 18 V.

- Điện trở tương đương của mạch ngoài gồm hai điện trở mắc nối tiếp:

RN = R+ R2 =  12 Ω

- Từ định luật Ôm đối với toàn mạch thì cường độ dòng điện chạy trong mạch là:

I=ξ bRN+rb=1,5 A

b) Công suất tiêu thụ điện:

 - Của điện trở R1  là P1 = I2R1 = 9 W

 - Của điện trở R2 là P2 = I2R2 = 18 W.

c) Tính công suất và năng lượng  mà acquy cung cấp:

 - Công suất của acquy thứ nhất: Png(1) = ξ1I = 18W

 - Năng lượng mà acquy thứ nhất cung cấp trong năm phút:

     Wng(1) = Png(1)t = 5 400 J

 - Tương tự với nguồn 2 ta được: Png(2) = 9 W, Wng(2)= 2700 J