Bài 6 trang 152 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4,08
Đánh giá: 12
Bạn đánh giá: Chưa

Một mạch kín tròn (C) bán kính R, đặt trong từ trường đều, trong đó vectơ cảm ứng từ B lúc đầu có hướng song song với mặt phẳng chứa (C) (Hình 24.4). Cho (C) quay đều xung quanh trục  ∆ cố định đi qua tâm của (C) và nằm trong mặt phẳng chứa (C) ; tốc độ quay là ω không đổi.

Xác định suất điện động cảm ứng cực đại xuất hiện trong (C).
                                             


Công thức từ thông: Φ=BS.cosα; α=( n, B )

Cho (C) quay đều xung quanh trục ∆ cố định đi qua tâm của (C) và nằm trong mặt phẳng chứa (C) ; tốc độ quay là ω không đổi => α(t) = ωt

=>Từ thông tại thời điểm t: Φ(t) = BScosωt

Suất điện động cảm ứng: ec = ΔΦ(t) Δt=Φ(t)=ωBS.sin ωt   

=> Suất điện động cảm ứng cực đại: eCmax=ωBS=ωB πR2.