Bài 4 trang 195 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4,50
Đánh giá: 2
Bạn đánh giá: Chưa

Một hệ thấu kính gồm hai thấu kính L1 và L2 đồng trục có tiêu điểm ảnh chính của L1 trùng với tiêu điểm vật chính của L2. Chiếu một chùm tia sáng song song với L1 theo phương bất kì. 

a) Chứng minh chùm tia ló ra khỏi L2 cũng là chùm tia song song.

b) Vẽ đường đi của chùm tia sáng ứng với các trường hợp:

  1. L1 và L2 đều là thấu kính hội tụ.
  2. L1 là thấu kính hội tụ; L2 là thấu kính phân kỳ.
  3. L1 là thấu kính phân kỳ; L2 là thấu kính hội tụ.

a) Sơ đồ tạo ảnh:  ABL1A1B1L2 A2B2

Hệ gồm hai thấu kính L1 và L2 đồng trục có tiêu điểm ảnh chính của (L1) trùng với tiêu điểm vật chính của L2a=O1O2=f1+f2

Chùm tia sáng tới song song: 

d1=d1'=f1 d2=ad1'=f2 d2'=

=> chùm tia ló ra khỏi (L2) cũng là chùm tia song song.

b) Vẽ đường đi của chùm tia sáng ứng với các trường hợp:

(L1 ) và (L2 ) đều là thấu kính hội tụ: hình 30.1

                                  

L1 là thấu kính hội tụ; L2 là thấu kính phân kì: Hình 30.2