Bài 2 trang 195 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4,13
Đánh giá: 8
Bạn đánh giá: Chưa

Tiếp theo các giả thiết cho ở bài tập 1.

Đặt giữa L1 và H một thấu kính hội tụ L2. Khi xê dịch L2, học sinh này nhận thấy chỉ có một vị trí duy nhất của L2 tạo được điểm sáng tại H.

Tiêu cự của L2 là bao nhiêu ?

A. 10 cm.

B. 15 cm.

C. 20 cm.

D. Một giá trị khác A, B, C.


Sơ đồ tạo ảnh qua hệ thấu kính: 

ABd1 ; d1'L1A1B1d2 ; d2'L2A2B2

Trong đó d1= d'1=f1=10 cm

d2=O1O2d1'=a(10)=a+10

Điều kiện để chỉ có một vị trí duy nhất của (O2) tạo được điểm sáng tại H là:

 d2=d2;d2+d2=S1H=80 cm   d2'=d2= 40 cm 

Tiêu cự của (O­2) là : f=d2d2d2+d2'=20 cm 

Đáp án: C