Bài 1 trang 208 SGK vật lý 11

Trung bình: 4,25
Đánh giá: 4
Bạn đánh giá: Chưa

Các dụng cụ quang bổ trợ cho mắt có tác dụng tạo ảnh ra sao? Định nghĩa số bội giác.


- Tác dụng: 

Là một dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt trông việc quang sát các vật nhỏ. Làm tăng góc trông ảnh bằng cách tạo ra một ảnh ảo, lớn hơn vật và nằm trông giới hạn  nhìn thấy rõ của mắt.

- Định nghĩa số bội giác:
Độ bội giác G của một dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt là tỉ số giữa góc trông ảnh α của một vật qua dụng cụ quang học đó với góc trông trực tiếp α0  của vật đó khi đặt vật tại điểm cực cận của mắt.
G= ααo=tan αtan αo