Bài 6 trang 208 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4,06
Đánh giá: 18
Bạn đánh giá: Chưa

Một học sinh cận thị có các điểm Cc, Cv cách mắt lần lượt 10 cm và 90 cm. Học sinh này dùng kính lúp có độ tụ +10 dp để quan sát một vật nhỏ. Mắt đặt sát kính.

a) Vật phải đặt trong khoảng nào trước kính ?

b) Một học sinh khác, có mắt không bị tật, ngắm chùm kính lúp nói trên ở vô cực. Cho OCc = 25 cm. Tính số bội giác.


a) Khoảng đặt vật:

OCc=10 cm; OCv=90 cm; D=10 dp.

Tiêu cự của kính: f=110=0,1 m=10 cm

Khoảng đặt vật là MN sao cho ảnh của M, N qua kính lúp lần lượt là các điểm Cv và Cc.

Vì mắt đặt sát kính nên:

dM=OkCv=OCv=90 cm

dM=dM.fdM'f=(90).109010=9 cm

dN=OkCc=OCc=10 cm

dN=dN.fdN'f=(10) .101010=5 cm

=> 5 cm ≤ d ≤ 9 cm.

b) Một học sinh khác, mắt không bị tật, ngắm chừng kính lúp nói trên ở vô cực thì số bội giác là: G=OCcf=2510=2,5