Bài 3 trang 133 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4,33
Đánh giá: 21
Bạn đánh giá: Chưa

Phát biểu nào dưới đây đúng? Độ lớn cảm ứng từ tại tâm một dòng điện tròn.

A. Tỉ lệ với cường độ dòng điện.

B. Tỉ lệ với chiều dài đường tròn.

C. Tỉ lệ với diện tích hình tròn.

D. Tỉ lệ nghịch với diện tích hình tròn.


Đáp án A.

Độ lớn cảm ứng từ tại tâm một dòng điện tròn B=2π.10-7.IR

Từ đây ta thấy B tỉ lệ với cường độ dòng điện.