Bài 5 trang 133 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4,33
Đánh giá: 15
Bạn đánh giá: Chưa

So sánh cảm ứng từ bên trong hai ống dây điện sau:

Ống 1 5A 5.000 Vòng Dài 2m
Ống 2 2A 10.000 Vòng Dài 1,5m

 


Ta có: 

B1=4π.10-7.N1l1I1B2=4π.10-7.N2l2I2

Ta thấy:

N1l1I1=5000.5 2=12500N2l2I2=10000.2 1,5 = 40000 3 13333,3

N1l1I1<N2l2I2B1<B2