Bài 6 trang 133 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4,43
Đánh giá: 53
Bạn đánh giá: Chưa

Hai dòng điện đồng phẳng: dòng thứ nhất thẳng dài, I1 = 2A; dòng thứ hai hình tròn, tâm O2 cách dòng thứ nhất 40 cm, bán kính R2 = 20 cm, I2 = 2A. Xác định cảm ứng từ tại O2.


+ Cảm ứng từ tại O2 do dòng điện Igây ra:

B1 = 2.107 I1 r = 2.10-7 2 40.102 = 106 ( T )   

+ Cảm ứng từ tại O2 do dòng điện Igây ra:

B2 = 2π.107 I2 R2 = 2π.10-7220.102=6,28.106(T)  

+ Vecto cảm ứng từ tổng hợp tại O2 là: B=B1+B2

Tùy theo chiều của hai dòng điện ta có: B = B2 ± B1.