Bài 7 trang 133 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4,40
Đánh giá: 52
Bạn đánh giá: Chưa

Hai dòng điện I1 = 3 A, I2 = 2 A chạy trong hai dây dẫn thẳng dài, song song cách nhau 50 cm theo cùng một chiều. Xác định những điểm tại đó B=0.


Gọi M là điểm có cảm ứng từ tổng hợp bằng 0.

BM =  B1M +  B2M = 0  B1M =-B2M 

 B1M  B2M  B1M = B2M

Tập hợp những điểm M phải nằm trong mặt phẳng chứa hai dòng điện.

+ TH1: M nằm bên ngoài khoảng giữa hai dòng điện:

 B1M  B2M   => loại.

+ TH2: M nằm trong khoảng giữa hai dòng điện:

 B1M  B2M   => nhận trường hợp này.

Gọi rvà r2 lần lượt là khoảng cách giữa M đến dòng điện I1 và I2 => r1 + r2 = 50cm (*)

B1M = B2M  2.107 . I1 r1 = 2.107 . I2r2 

 r 1 r 2 = I1 I2 = 3 2  2r1 = 3r2 (   )   

Từ (*) và (**) => r1 = 30cm; r2 = 20cm.

=> Điểm phải tìm nằm trong mặt phẳng chứa hai dòng điện, trong khoảng giữa hai dòng điện, cách dòng thứ nhất 30 cm và dòng thứ hai 20 cm. Quỹ tích những điểm ấy là đường thẳng song song với hai dòng điện, cách dòng thứ nhất 30 cm và dòng thứ hai 20 cm.