Bài 5 trang 124 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4,29
Đánh giá: 14
Bạn đánh giá: Chưa

Phát biểu nào sau đây là sai? Lực từ là lực tương tác

A. Giữa hai nam châm.

B. Giữa hai điện tích đứng yên.

C. Giữa hai dòng điện.

D. Giữa một nam châm và một dòng điện.


Đáp án B

Lực tương tác giữa hai điện tích đứng yên là lực điện.