Bài 6 trang 124 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4,44
Đánh giá: 16
Bạn đánh giá: Chưa

Phát biểu nào sau đây là đúng? Từ trường không tương tác với

A. Các điện tích chuyển động.

B. Các điện tích đứng yên.

C. Nam châm đứng yên.

D. Nam châm chuyển động.


Đáp án B.

Từ trường không tương tác với các điện tích đứng yên.