Bài 5 trang 25 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 17
Bạn đánh giá: Chưa

Một electron di chuyển được đoạn đường 1 cm, dọc theo một đường sức điện, dưới tác dụng của lực điện trong một điện trường đều có cường độ điện trường 1000 V/m. Hỏi công của lực điện có giá trị nào sau đây?

A. -1,6.10-16 J.

B. +1,6.10-16­ J.

C. -1,6.10-18 J.

D. +1,6.10-18 J.


Đáp án D.

- Dưới tác dụng của lực điện, electron dịch chuyển ngược chiều điện trường (tức ngược chiều đường sức điện).

- Ta có: A=qe.E.s.cosα

Với α =(Fd) = 180°

A=qe.E.s.cosα      =-1,6.10-19.1000.10-2.cos180      =1,6.10-18 J.