Bài 5 trang 29 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4,08
Đánh giá: 12
Bạn đánh giá: Chưa

Biết hiệu điện thế UMN = 3 V. Hỏi đẳng thức nào sau đây chắc chắn đúng ?

A. VM = 3 V.                                        B. VN = 3 V.

C. VM – VN = 3 V.                                D. VN – VM = 3 V.


Đáp án C.