Bài 10 trang 203 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4,33
Đánh giá: 12
Bạn đánh giá: Chưa

Một mắt bình thường về già khi điều tiết tối đa thì tăng độ tụ của mắt thêm 1 dp.

a) Xác định điếm cực cận và cực viễn.

b) Tính độ tụ của thấu kính phải mang (cách mắt 2cm) để mắt nhìn thấy một vật cách mắt 25cm không điều tiết.


a) Mắt bình thường về già vẫn có điểm cực viễn ở vô cùng  (Cv=).

Tiêu cự của thấu kính mắt khi điều tiết tối đa là f=1D=1 m. Vậy khoảng cách từ điểm cực cận đến mắt là OCc =1 m=100 cm.

b) Ta có OCv=  OCc=100 cm. Khi đeo kính để nhìn rỏ vật cách mắt 25cm mà không điều tiết thì ảnh của vật qua kính phải ở vô cực.

Sơ đồ tạo ảnh: 

S Ok S'()

Trong đó S là vật sáng cần nhìn, Olà quang tâm của kính.

Gọi d và d’ lần lượt là khoảng cách từ S và S’ đến kính Ok.

Với: d=OkS=OS-OOk=25-2=23 cm=0,23 m  d=-OkS=

Suy ra tiêu cự của kính: f = d = 23 cm

Đô tụ của kính: D=1f=10,23=4,35 dp.