Bài 6 trang 216 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4,25
Đánh giá: 4
Bạn đánh giá: Chưa

Tiếp tục câu 5:

Hãy chọn đáp án đúng. Khoảng cách giữa vật kính và thị kính của kính thiên văn ngắm chừng ở vô cực có biểu thức nào?

A. (1)                                  B. (2)

C. (3)                                  D. Biểu thức khác.


Đáp án A.

Khoảng cách giữa vật kính và thị kính của kính thiên văn ngắm chừng ở vô cực có biểu thức: f1 + f2.