Bài 5 trang 216 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4,29
Đánh giá: 7
Bạn đánh giá: Chưa

Đặt f1 và f2 lần lượt là tiêu cự của vật kính và thị kính của kính thiên văn.

Xét các biểu thức:

(1). f1 + f2 ;

(2). ;

(3). .

Hãy chọn đáp án đúng. Số bội giác của kính thiên văn ngắm chừng ở vô cực có biểu thức nào ?

A. (1)                                  B. (2)

C. (3)                                  D. Biểu thức khác.


Đáp án B.

Số bội giác của kính thiên văn khi ngắm chừng ở vô cực: .