Bài 6 trang 54 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4,19
Đánh giá: 42
Bạn đánh giá: Chưa

Điện trở trong của một acquy là 0,06 Ω trên vỏ của nó ghi là 12V. Mắc vào hai cực của nó một bóng đèn ghi 12V – 5W.

a) Chứng tỏ rằng bóng đèn khi đó gần như sáng bình thường và tính công suất tiêu thụ thực tế.

b) Tính hiệu suất của nguồn điện trong trường hợp này.


a) - Điện trở của đèn là Rd=Ud2P=1225=28,8 Ω

- Cường độ dòng điện định mức của bóng đèn là I=PU=512=0,416 A

Cường độ dòng điện chạy qua mạch là I=ξRN+r=1228,8 + 0,06= 0,4158 A, gần bằng cường độ dòng điện định mức của đèn nên đèn gần như sáng bình thường.

- Công suất tiêu thụ điện thực tế của đèn: P = RI2 = 28,8. (0,4158)2=4,979W

b) Hiệu suất của nguồn điện là H=UNξ=RR+r.100%=99,8%