Bài 8 trang 49 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4,30
Đánh giá: 23
Bạn đánh giá: Chưa

Trên nhãn của một ấm điện có ghi 220V – 1000 W.

a) Cho biết ý nghĩa các số ghi trên đây.

b) Sử dụng ấm điện với hiệu điện thế 220V để đun sôi 2 lít nước từ nhiệt độ 250C. Tính thời gian đun nước, biết hiệu suất của ấm là 90% và nhiệt dung riêng của nước là 4 190 J/(kg.K).


a) Ý nghĩa các số ghi trên ấm:

+ 220V là hiệu điện thế định mức của ấm. Khi đặt vào hai đầu ấm hiệu điện thế 220V thì ấm hoạt động bình thường.

+ 1000W là công suất tiêu thụ điện của ấm điện khi sử dụng ấm ở hiệu điện thế 220V.

b) + Nhiệt lượng cần cung cấp để đun sôi 2 lít nước là: Q = mc.Δt = 2.4190.(100−25) = 628500J

    + Hiệu suất của ấm là 90% Lượng điện năng thực tế mà ấm tiêu thụ là: A=Q.10090=628500.10090=20950003 J

    + Mà: A = P.t ⇒ t=AP=A1000698 s.