Bài 6 trang 49 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 11
Bạn đánh giá: Chưa

Công suất điện được đo bằng đơn vị nào sau đây?

A. Jun (J).

B. Oat (W)

C. Niutơn (N).

D. CuLông (C).


Đáp án B.

Công suất điện được đo bằng đơn vị Oat (W).