Bài 8 trang 33 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4,33
Đánh giá: 6
Bạn đánh giá: Chưa

Tích điện cho một tụ điện có điện dung 20 μF dưới hiệu điện thế 60 V. Sau đó tháo tụ điện ra khỏi nguồn.

a) Tính điện tích q của tụ.

b) Tính công mà điện trường trong tụ điện sinh ra khi phóng điện tích ∆q = 0,001q từ bản dương sang bản âm.

c) Xét lúc điện tích của tụ điện chỉ còn bằng q2. Tính công mà điện trường trong tụ điện sinh ra khi phóng điện tích ∆q như trên từ bản dương sang bản âm lúc đó.


a) Điện tích q của tụ:  q = CU = 20.10-6.60 = 12.10-4 C.

b) Công mà điện trường trong tụ điện sinh ra:

A=Δq.U=0,001q.U=0,001.12.10-4.60

   =72.10-6(J).

c) Điện tích của tụ: q'=q2

U'=U2=30V

 Công mà lực điện trường trong tụ điện sinh ra:

A′ = Δq.U' = 12.10-7.30 = 36.10-6(J).