Bài 8 trang 10 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 13
Bạn đánh giá: Chưa

Hai quả cầu nhỏ mang hai điện tích có độ lớn bằng nhau, đặt cách nhau 10 cm trong chân không thì tác dụng lên nhau một lực là 9.10-3 N. Xác định điện tích của hai quả cầu đó.


Áp dụng công thức F = 9.10-3. |q1q2|ετ2 

Trong đó F = 9.10-3N, r = 10.10-2m, ε = 1

Theo bài ra q1 = q2 = q

=> q = ε.r2.F9.109 = 1.(10.10-2)2.9.10-39.109 =±10-7C