Bài 8 trang 138 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4,27
Đánh giá: 33
Bạn đánh giá: Chưa

Trong một từ trường đều có B thẳng đứng, cho một dòng các ion bắt đầu đi vào từ trường từ điểm A và đi ra điểm C, sao cho AC là 1/2 đường tròn trong mặt phẳng ngang. Các ion có cùng điện tích, cùng vận tốc ban đầu. Cho biết khoảng cách AC giữa điểm đi vào và điểm đi ra đối với ion C2H5OH+ là 22,5 cm, xác định khoẳng cách AC đối với các ion C2H5OH+; C2H5+; OH+; CH2OH+; CH3+; CH2+


Trong từ trường đều B, ion C2H5OH+ (m1= 45 dvc) chuyển động tròn đều với bán kính R1.

Ta có AC1=2R1=2m 1v |q 0| B  = 22,5  cm

- Đối với ion C2H5OH+ ( m2 = 46 dvc ). Ta có AC2 = 2R2 = 2m2 v |q0|.B = m2 m1 . AC1 = 23 cm 

- Đối với ion C2H5+  (m3 = 29 dvC ).. Ta có AC3 = 2R3 = 2m3v |q0|.B = m3m1  . AC1 = 2945 .AC1 = 14,5 cm 

 - Đối với ionOH+ ( m4 = 17 dvC). Ta có

AC4 = 2R4= 2m4v|q0|B = m4m1 . AC1 = 17 45.AC1= 8,5 cm  

- Đối với ion CH2OH+ (m5=31dvC). Ta có  AC5 = 2R5 = 2m5v |q0|.B = m5m1  . AC1 = 3145 .AC1 = 15,5 cm 

- Đối với ion CH3+  ( m6 = 15 dvC) . Ta có  AC6 = 2R6 = 2m6v |q0|.B = m6m1  . AC1 = 1545 .AC1 = 7,5 cm 

- Đối với ion CH2+  ( m7= 14 dvC )  . Ta có

AC7=2R7 =2m7v |q0|.B = m7m1.AC1= 1445.AC1=7 cm