Bài 3 trang 138 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4,08
Đánh giá: 12
Bạn đánh giá: Chưa

Phát biểu nào sau đây là sai? Lực Lo-ren-xơ

A. Vuông góc với từ trường.

B. Vuông góc với vận tốc.

C. Không phụ thuộc vào hướng của từ trường.

D. Phụ thuộc vào dấu của điện tích.


Chọn C.

Lực Lo-ren-xơ: f =| q0|vBsinα phụ thuộc vào hướng của từ trường.