Bài 7 trang 138 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4,33
Đánh giá: 33
Bạn đánh giá: Chưa

Hạt prôtôn chuyển động theo quỹ đạo tròn bán kính 5 m dưới tác dụng của một từ trường đều B = 10-2 T. Xác định:

a) Tốc độ của prôtôn.

b) chu kì chuyển động của prôtôn.

Cho mp = 1,672.10-27 kg.


a) Từ công thức tính toán bán kính chuyển động: R = mv |q0|.B  v=|q0|BR m   

Thay số v=1,6.1019 .10-2.5 1,672.1027=4,784.106 ( m/s ).

b) Chu kì chuyển động tròn: 

T = 2πR v = 6,6.10-6 s .