Bài 4 trang 157 sgk vật lí 11

Trung bình: 4,20
Đánh giá: 15
Bạn đánh giá: Chưa

Một ống dây có độ tự cảm L; ống dây có số vòng dây tăng gấp đôi và diện tích mỗi vòng dây giảm một nửa so với ống dây thứ nhất. Nếu hai ống dây có chiều dài như nhau thì độ tự cảm của ống dây thứ hai là:

A. L

B. 2L

C. L2

D. 4L


Chọn B

Sử dụng công thức L=4π10-7 iS. N2l. Khi N tăng gấp đôi, s giảm một  nửa thì l tăng gấp đôi L' = 2L