Bài 5 trang 157 SGK vật lí 11

Trung bình: 4,36
Đánh giá: 11
Bạn đánh giá: Chưa

Phát biểu nào dưới đây là sai? Suất điện động tự cảm có giá trị lớn khi: 

A. Dòng điện tăng nhanh

B. Dòng điện giảm  nhanh

C. Dòng điện có giá trị không đổi

D. Dòng điện biến thiên nhanh.


Chọn C.

suất điện động tự cảm tỉ lệ với tốc độ biến thiên cường độ dòng điện chạy trong mạch.