Bài 10 trang 99 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4,20
Đánh giá: 30
Bạn đánh giá: Chưa

Catôt của một điôt chân không có diện tích mặt ngoài S = 10 mm2. Dòng bão hoà Ibh = 10 mA. Tính số êlectron phát xạ từ một đơn vị điện tích của catôt trong một giây?


Điện lượng chạy qua mặt ngoài của catốt trong 1s là: Q = It = 10.10-3.1 = 10-2 C

Số êlectron phát xạ từ catốt trong 1s: N=Qe=1021,6.1019=6,25.1016  

Số êlectron phát xạ từ một đơn vị diện tích của catốt trong 1s: 

 

n=NS=6,25.101610.106=6,25.1021