Bài 11 trang 99 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4,07
Đánh giá: 15
Bạn đánh giá: Chưa

Hiệu điện thế giữa anôt và catôt của một súng êlectron là 2500V, tính tốc độ của êlectron mà súng phát ra. Cho biết khối lượng của êlectron là 9,11.10-31 kg.


Động năng của electron có được là do công của điện trường cung cấp:

 Wd=eUeU=mv22 v=2eU m=2.1,6.1019 .2500  9,11.1031 =2,96.10 7 (m/s )