Bài 8 trang 99 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4,14
Đánh giá: 7
Bạn đánh giá: Chưa

Phát biểu nào là chính xác? Dòng điện trong chân không sinh ra do chuyển động của

A. Các êlectron phát ra từ catôt.

B. Các êlectron mà ta đưa từ bên ngoài vào giữa các điện cực đặt trong chân không

C. Các êlectron phát ra từ anôt bị đốt nóng đỏ

D. Các ion khí còn dư trong chân không.


Đáp án A.

Dòng điện trong chân không sinh ra do chuyển động của các electron phát ra từ catot.