Bài 12 trang 190 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4,14
Đánh giá: 14
Bạn đánh giá: Chưa

Trong hình 29.18, xy là trục chính của thấu kính L, A là vật điểm thật, A' là ảnh của A tạo bởi thấu kính.

Với mỗi trường hợp, hãy xác định:

a) A' là ảnh thật hay ảnh ảo.

b) Loại thấu kính.

c) Các tiêu điểm chính (bằng phép vẽ).

  


- Hình 29.18.1

a. Vì A và A' nằm cùng một phía so với trục chính nên chúng khác tính chất => A là vật thật thì A' là ảnh ảo.

b. A' nằm xa trục chính A hơn nên thấu kính là thấu kính hội tụ.

c. Các tiêu điểm chính.

+ Nối AA' cắt xy tại O thì O là quang tâm của thấu kính.

+ Dựng thấu kính tại O và vuông góc với trục chính xy.

+ Từ A vẽ tia AI // xy cắt thấu kính tại I. Nối IA' kéo dài cắt xy tại F Khi đó F' là tiêu điểm ảnh của thấu kính. Tiêu điểm vật F lấy đối xứng với F' qua quang tâm O.

  

Bài 12 trang 190 SGK Vật lí 11
Bài 12 trang 190 SGK Vật lí 11

- Hình 29.18.2

a. Vì A và A' nằm cùng một phía so với trục chính nên chúng khác tính chất => A là vật thật thì A' là ảnh ảo.

b. A' nằm gần trục chính A hơn nên thấu kính là thấu kính phân kì.

c. Các tiêu điểm chính.

+ Nối AA' cắt xy tại O thì O là quang tâm của thấu kính.

+ Dựng thấu kính tại O và vuông góc với trục chính xy.

+ Từ A vẽ tia AI // xy cắt thấu kính tại I. Nối IA' kéo dài cắt xy tại F Khi đó F' là tiêu điểm ảnh của thấu kính. Tiêu điểm vật F lấy đối xứng với F' qua quang tâm O.

 

Bài 12 trang 190 SGK Vật lí 11
Bài 12 trang 190 SGK Vật lí 11