Bài 6 trang 189 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4,52
Đánh giá: 50
Bạn đánh giá: Chưa

Tiếp theo bài tập 5.

Cho biết đoạn dời vật là 12cm.

Tiêu cự của thấu kính là bao nhiêu ?

A. - 8 cm

B. 18 cm

C. - 20 cm

D. Một giá trị khác A, B, C.


Đáp án B.

+ Ở vị trí thứ nhất (ảnh thật, ngược chiều với vật) ta có:

 k<0k=dd=3d=3df=d.dd+d'=d.3dd+3d=3d4 (1)

+ Khi dời vật lại gần thấu kính một đoạn 12cm (ảnh ảo, cùng chiều với vật) ta có:

k'>0k'=d''d12=3d''=3(d12)f=3(d12).(d12)3(d12)+(d12)=3(d12).(d12)2(d12)=3(d12)2    (2)

+ Từ (1) và (2)  3d4=3(d12)22d=4d48d=24cm

Thau vào (1) ta có tiêu cự của thấu kính là:  f=3d4=3.244=18cm.