Bài 11 trang 190 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4,14
Đánh giá: 14
Bạn đánh giá: Chưa

Một thấu kính phân kỳ có độ tụ - 5dp.

a) Tính tiêu cự của kính.

b) Nếu vật cách kính 30 cm thì ảnh hiện ra ở đâu và có số phóng đại bao nhiêu ?


a) Tiêu cự của thấu kính:  f=1D=15=0,2m=20cm 

b) d = 30cm.

+ Vị trí ảnh: 1d+1d'=1 f  d'=df df=30.(20) 30(20) =12 cm 

+ Số phóng đại: k=dd=1230=25= 0,4.