Bài 4 trang 189 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 6
Bạn đánh giá: Chưa

Chọn phát biểu đúng với vật đặt trước thấu kính.

A. Thấu kính hội tụ luôn tạo chùm tia ló hội tụ.

B. Thấu kính phân kì luôn tạo chùm tia ló phân kì.

C. Ảnh của vật tạo bởi thấu kính không thể bằng vật.

D. Cả ba phát biểu A, B, C đều sai.


Đáp án B.

Thấu kính phân kỳ luôn tạo chùm tia ló phân kỳ.