Bài 10 trang 190 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4,18
Đánh giá: 17
Bạn đánh giá: Chưa

Một thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 20 cm. Vật sáng AB được đặt trước thấu kính và có ảnh A'B'. Tìm vị trí của vật, cho biết khoảng cách vật - ảnh là:

a) 125 cm

b) 45 cm.


Tiêu cự: f = 20cm

Ta có: 1d + 1 d' = 1 f  d=dfdf  = 20dd20 

Khoảng cách vật và ảnh:  AA' = |d + d'|

a)  AA' = |d + d'| = 125cm => d + d' = ± 125.

- TH1: d + d' = -125cm

     d+d'=125 cm  d+20dd20 +125=0 d2+125d2500=0 

     d1=17,54 cm  thõa mãn d2=142,54 ( loại )

- TH2: d + d' = 125cm

     d+d'=125 cm  d+20dd  20125=0 d2125d+2500=0 

     d1=100 cm ( thỏa mãn )d2=25 cm ( thỏa mãn )

Vậy: d1 = 100 cm; d2 = 25 cm; d3 ≈ 17,54 cm.

b)  AA' = |d + d'| = 45cm => d + d' =  ± 45cm.

- TH1: d + d' = - 45cm

  d+d'=45cm d+20dd20+45=0  d2 + 45d900=0 

 d1=15 cm ( thỏa mãn )d2=60 ( loại ) 

- TH2: d + d' = 45cm

 d+d=45cmd+20dd2045=0   d245d+900=0

Phương trình vô nghiệm.

Vậy d = 15cm.