Bài 7 trang 189 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4,69
Đánh giá: 16
Bạn đánh giá: Chưa

Xét thấu kính hội tụ. Lấy trên trục chính các điểm I và I' sao cho OI = 2OF, OI' = 2OF' (Hình 29.17). Vẽ ảnh của vật AB và nhận xét về đặc điểm của ảnh trong mỗi trường hợp sau:

- Vật thật ở ngoài đoạn OI.

- Vật thật tại I.

- Vật thật trong đoạn FI.

- Vật thật trong đoạn OF.

                                        


- Vật thật ở ngoài OI: 

                                  

Nhận xét: ảnh thật, ngược chiều, nhỏ hơn vật.

- Vật thật tại I:

                               

Nhận xét: ảnh thật, ngược chiều, bằng vật.

- Vật thật trong đoạn FI:

                                   

Nhận xét: ảnh thật, ngược chiều, lớn hơn vật.

- Vật thật ở trong OF: 

                                   

Nhận xét: ảnh ảo, cùng chiều, lớn hơn vật.