Bài 3 trang 20 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 12
Bạn đánh giá: Chưa

Vectơ cường độ điện trường là gì? Nêu những đặc điểm của vectơ cường độ điện trường tại một điểm? 


- Vectơ cường độ điện trường:

 + Vì lực F là đại lượng vectơ, còn điện tích q là đại lượng vô hướng, nên cường độ điện trường E cũng là một đại lượng vectơ.

 + Cường độ điện trường được biểu diễn bằng một vectơ gọi là vectơ cường độ điện trường. 

 + Ta có công thức: E=Fq

- Những đặc điểm của vectơ cường độ điện trường tại một điểm:

 + Điểm đặt: Tại điểm đang xét.

 + Phương: trùng với đường nối điện tích và điểm đang xét.

 + Chiều: hướng ra xa nếu điện tích (+)

                hướng vào nếu điện tích (-)

 + Độ lớn: E = F/q