Bài 12 trang 21 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4,44
Đánh giá: 43
Bạn đánh giá: Chưa

Hai điện tích điểm q1= 3.10-8 C và q2 = -4.10-8 C đặt cách nhau 10 cm trong chân không. Hãy tìm các điểm mà tại đó cường độ điện trường bằng không. Tại các điểm đó có điện trường không?

 


- Điện tích điểm q1 = 3.10-8 C đặt tại điểm A, q2  = - 4.10-8 C đặt tại điểm B, AB= 10 cm.

- Gọi C là điểm mà tại đó cường độ điện trường bằng không.

- Gọi E1C và E2C  là cường độ điện trường của q1 và q2 tại C.

- Cường độ điện trường tổng hợp tại C: EC=E1C+E2C

 Để EC=0 thì E1CE2CE1C=E2C, vì q1.q2<0|q1|<|q2|C nằm ngoài q1, q2C nằm gần q1

Ta có hình vẽ:

         

Đặt AC = x, ta có :

 

E1C=E2Ck|q1|x2=k|q2|(AB+x)2

3(10+x)2=4x2

x2−60x−300=0  ⇒ x=64,6 cmx=-4,64 cm(loại)AC=64,6 cm

- Ngoài ra còn phải kể đến các điểm nằm rất xa q1 và q2. Tại điểm C và các điểm này cường độ điện trường bằng 0, tức là không có điện trường.