Câu 5 trang 44 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4,09
Đánh giá: 11
Bạn đánh giá: Chưa

Đại lượng nào đặc trưng cho khả năng thực hiện công của lực lạ bên trong nguồn điện? Đại lượng này được xác định như thế nào?


- Đại lượng đặc trưng cho khả năng thực hiện công của lực lạ bên trong nguồn điện là suất điện động của nguồn điện.

- Suất điện động ξ của một nguồn điện được đo bằng thương số giữa công A của lực lạ thực hiện khi dịch chuyển một điện tích dương q ngược chiều điện trường và độ lớn của điện tích q đó:
                          ξ=Aq

Trong đó: A: công của lực lạ (J).

                q: độ lớn điện tích (C).

                ξ: Suất điện động của nguồn điện (V).