Bài 8 trang 45 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4,33
Đánh giá: 3
Bạn đánh giá: Chưa

Chọn câu đúng:

Pin điện hóa có

A. hai cực là hai vật dẫn cùng chất.

B. hai cực là hai vật dẫn khác chất.

C. một cực là vật dẫn và cực kia là vật cách điện.

D. hai cực đều là cách điện.


Chọn B.

Pin điện hóa có hai cực là hai vật dẫn khác chất.